KANSALAISALOITE:

Ilmasto-oppi

UUDEKSI KOULUAINEEKSI

Kannata aloitetta

NäIN MONI KANNATTAA ALOITETTA JO NYT:

Kannata aloitetta

Ilmasto-oppi kouluaineeksi

Mistä on kyse?

Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan maailmanlaajuista ilmaston lämpenemistä, joka johtuu hiilidioksidin, metaanin ja muiden kasvihuonekaasujen määrän kasvusta ilmakehässä. Maapallon keskilämpötila on noussut lähes yhden asteen runsaassa sadassa vuodessa. Ilmastonmuutoksen seurauksena muun muassa merenpinta nousee, sademäärät ja tulvat lisääntyvät ja toisaalla kuivuuskaudet yleistyvät.

(Lähde: www.ilmastopaneeli.fi)

Ilmastonmuutosta ei voida peruuttaa, mutta sitä voidaan kuitenkin hidastaa. Muutoksen hillitsemisessä kasvihuonekaasujen vähentäminen on oleellisen tärkeää. Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen ovat tärkeitä asioita, jotka vaikuttavat ratkaisevasti siihen, millainen on maapallon tulevaisuus.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii toimia nyt heti, mutta myös tulevien vuosikymmenten aikana. Siksi on tärkeää, että ilmastonmuutokseen perehdytään ilmiönä jo perusopetuksen yhteydessä.

Huom! Mahdollisen uuden oppiaineen lopullinen sisältö ja käsitteet määritellään Suomen eduskunnan ja Opetushallituksen toimesta, mikäli aloite saa 50 000 kannattajan allekirjoituksen ja päätyy eduskunnan käsiteltäväksi. Tämä aloite ei ota kantaa oppiaineen lopulliseen sisältöön tai yksittäisiin käsitteisiin.

Miksi omaksi aineeksi?

Ilmasto-oppi uudeksi kouluaineeksi -kansalaisaloitteessa esitetään, että yläkoululaiset opiskelisivat ilmasto-oppia uutena oppiaineena alakoulun ympäristöopin jatkoksi. Uusi oppiaine kokoaisi ilmastonmuutokseen liittyvät näkökulmat ja ilmastokasvatuksen tavoitteet yhdeksi kokonaisuudeksi.

Ilmastonmuutokseen liittyviä asioita opetetaan kouluissa jo nyt, mutta ilmiön käsittely on pirstaloitunut pieniin osiin eri aineissa. Tämän vuoksi oppilaiden on vaikea saada ilmastonmuutoksesta selkeää kokonaiskuvaa. Omana aineenaan opetettavan ilmasto-opin tarkoituksena olisi varmistaa, että ilmastonmuutoksen ymmärtäminen, hillitseminen ja sen aiheuttamiin muutoksiin sopeutuminen saa riittävän ison painoarvon perusopetuksessa.

Tavoitteena on, että ilmastonmuutokseen liittyvät asiat käsitellään perusopetuksessa loogisessa järjestyksessä sekä kannustavassa hengessä, joka ei lamaannuta, vaan innostaa oppilaita perehtymään ilmiöön ja osallistumaan aktiivisesti sen hillitsemiseen. Samalla oppilaat oppivat ymmärtämään ilmastonmuutosta syvällisesti sekä soveltamaan saamiaan tietoja ja taitoja.

Helmikuussa 2019 tehdyn Suomitutka-kyselytutkimuksen vastauksissa korostuu lisätiedon ja koulutuksen tarve:

  • 68 % vastanneista kertoo, että huoli ilmastonmuutoksesta on kasvanut viimeisen vuoden aikana
  • 63 % on sitä mieltä, että kouluissa tulisi käsitellä ilmastonmuutokseen liittyviä asioita monipuolisemmin
  • 66 % kokee tärkeäksi saada lisää tietoa yksilön keinoista hillitä ilmastonmuutosta

”Suomella pitäisi olla selkeä ilmastonmuutoskasvatuksen strategia.”

”Ilmastonmuutoskasvatus on tärkeää, koska sen avulla voidaan vaikuttaa tulevaisuuden päättäjien asenteisiin. Jos ilmastonmuutoskasvatus ulotetaan laajemmin yhteiskuntaan ja ihmiset osallistetaan siihen, vaikutukset ovat nopeammat.”

Ilkka Ratinen apulaisprofessori,
Lapin yliopisto Suomen Ilmastopaneelin jäsen

"Ilmastokasvatus pitäisi kytkeä opintosuunnitelmaan koskemaan kaikkia aineita ja luokka-asteita."

Nuorten Agenda 2030 -ryhmä

Mikä on kansalaisaloite?

Kuka tahansa äänioikeutettu Suomen kansalainen voi tehdä kansalaisaloitteen, jolla voi mm. ehdottaa uutta lakia tai muutosta olemassa olevaan lakiin. Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos aloite kerää vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa. Oikeusministeriö ylläpitää kansalaisaloite.fi-verkkopalvelua. Palvelun käyttö on maksutonta.

myrsky
lämpömittari

Kaipaatko lisää tietoa ilmastonmuutoksesta?

Ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista sekä keinoista hillitä muutosta on saatavana runsaasti tutkimustietoa. Löydät lisätietoa ilmastonmuutoksesta ilmiönä esimerkiksi seuraavien linkkien takaa:


ilmastopaneeli.fi ilmasto-opas.fi IPCC:n erikoisraportti (englanniksi) kysyilmastosta.fi
Takaisin alkuun

Lähteet: ilmastopaneeli.fi, ilmasto-opas.fi, openilmasto-opas.fi, Suomitutka-kysely, helmikuu 2019